Byddwch yn rhan o'r sgwrs yn Sir Gâr

Cofrestrwch er mwyn derbyn gwybodaeth a diweddariadau


Beth ydyn ni'n gwneud yn Sir Gâr?

Yn y lle cyntaf, byddwn ni fel eich Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus newydd, yn cynnal Asesiad Llesiant yn Sir Gâr. Byddwn yn gwneud hyn mewn partneriaeth gyda Cheredigion a Sir Benfro er mwyn sicrhau dull cyson ar draws ardal Hywel Dda.

Yn ogystal â chynnal yr Asesiad Llesiant yn Sir Gâr, bydd hefyd yn ddyletswydd arnom i gynhyrchu Cynllun Llesiant a fydd yn amlinellu sut byddwn ni’n gweithredu yn Sir Gâr er mwyn gwneud cynnydd tuag at y saith nod a amlinellir gan y Ddeddf. Bydd yr arolwg ar gyfer yr Asesiad Llesiant yn cael ei lansio ym mis Gorffennaf.

Fel Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus, byddwn yn gweithredu er mwyn gwneud cynnydd tuag at y 7 nod llesiant a ddangosir isod:

Sir Gâr llewyrchus
Sir Gâr llewyrchus

Cymdeithas arloesol, gynhyrchiol, carbon isel sy’n cydnabod y terfynau sydd ar yr amgylchedd byd-eang ac sydd, o ganlyniad, yn defnyddio adnoddau mewn modd effeithlon a chymesur (gan gynnwys gweithredu ar newid yn yr hinsawdd); ac sy’n datblygu poblogaeth fedrus ac addysgedig mewn economi sy’n cynhyrchu cyfoeth ac yn cynnig cyfleoedd cyflogaeth, gan ganiatáu i bobl fanteisio ar y cyfoeth a gynhyrchir drwy gael gafael ar waith addas.

Sir Gâr gydnerth
Sir Gâr gydnerth

Cenedl sy’n cynnal ac yn gwella amgylchedd naturiol bioamrywiol gydag ecosystemau iach gweithredol sy’n cynnal cydnerthedd cymdeithasol, economaidd ac ecolegol ynghyd â’r gallu i addasu i newid (er enghraifft newid yn yr hinsawdd).

Sir Gâr iachach
Sir Gâr iachach

Cymdeithas lle mae llesiant corfforol a meddyliol pobl cystal â phosibl a lle deellir dewisiadau ac ymddygiadau sydd o fudd i iechyd yn y dyfodol.

Sir Gâr sy'n fwy cyfartal
Sir Gâr sy'n fwy cyfartal

Cymdeithas sy’n galluogi pobl i gyflawni eu potensial ni waeth beth fo’u cefndir neu eu hamgylchiadau (gan gynnwys eu cefndir a’u hamgylchiadau cymdeithasol-economaidd).

Sir Gâr o gymunedau cydlynus
Sir Gâr o gymunedau cydlynus

Cymunedau atyniadol, hyfyw a diogel sydd â chysylltiadau da.

Sir Gâr a diwylliant bywiog lle mae'r Gymraeg yn ffynnu
Sir Gâr a diwylliant bywiog lle mae'r Gymraeg yn ffynnu

Cymdeithas sy’n hyrwyddo ac yn gwarchod diwylliant, treftadaeth a’r Gymraeg ac sy’n annog pobl i gyfranogi yn y celfyddydau, a chwaraeon a gweithgareddau hamdden.

Sir Gâr sy'n gyfrifol ar lefel fyd-eang
Sir Gâr sy'n gyfrifol ar lefel fyd-eang

Cenedl sydd, wrth iddi wneud unrhyw beth i wella llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Cymru, yn ystyried a allai gwneud peth o’r fath gyfrannu’n gadarnhaol at lesiant byd-eang.

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Gâr...

Cyngor Sir Gâr Cwmni Adsefydlu Cymunedol Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol Yr Adran Gwaith a Phensiynau Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed Powys Coleg Sir Gâr Llywodraeth Cymru Cyngor Celfyddydau Cymru
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda Heddlu Dyfed Powys Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru Cyfoeth Naturiol Cymru Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Gâr Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog