Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus

Ein rôl ni yw ymgysylltu’n effeithiol gyda chi a’ch cymuned leol wrth wneud penderfyniadau sy’n effeithio arnoch chi.

Rydyn ni eisiau gwneud gwahaniaeth er mwyn gwella llesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol yn y sir ac mae angen eich help chi arnom i wneud hynny.

Bwriad Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yw gwella llesiant Cymru ac mae’n gosod dyletswydd ar gyrff cyhoeddus penodol i wneud hyn. Mae’r Ddeddf yn amlinellu sut ddylai’r cyrff cyhoeddus isod weithio a chydweithio er mwyn cyflawni hyn:

 • Gweinidogion Cymru
 • Awdurdodau Lleol
 • Byrddau Iechyd Lleol
 • Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru
 • Awdurdodau Parciau Cenedlaethol
 • Awdurdodau Tân ac Achub
 • Cyfoeth Naturiol Cymru
 • Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru
 • Cyngor Chwaraeon Cymru
 • Llyfrgell Genedlaethol Cymru
 • Amgueddfa Genedlaethol Cymru

Mae gan y cyrff cyhoeddus hyn pwrpas cyffredin – y saith nod llesiant. Mae’r nodau cenedlaethol hyn yn dangos y fath o Gymru rydyn ni eisiau ei weld. Gyda’i gilydd meant yn cynnig gweledigaeth i gyrff cyhoeddus weithio tuag ato. Dyma’r nodau llesiant:

 

Cymdeithas arloesol, gynhyrchiol, carbon isel sy’n cydnabod y terfynau sydd ar yr amgylchedd byd-eang ac sydd, o ganlyniad, yn efnyddio adnoddau mewn modd effeithlon a chymesur (gan gynnwys gweithredu ar newid yn yr hinsawdd); ac sy’n datblygu poblogaeth fedrus ac addysgedig mewn economi sy’n cynhyrchu cyfoeth ac yn cynnig cyfleoedd cyflogaeth, gan ganiatáu i bobl fanteisio ar y cyfoeth a gynhyrchir drwy gael gafael ar waith addas.

Cenedl sy’n cynnal ac yn gwella amgylchedd naturiol bioamrywiol gydag ecosystemau iach gweithredol sy’n cynnal cydnerthedd cymdeithasol, economaidd ac ecolegol ynghyd â’r gallu i addasu i newid (er enghraifft newid yn yr hinsawdd).

Cymdeithas lle mae llesiant corfforol a meddyliol pobl cystal â phosibl a lle deellir dewisiadau ac ymddygiadau sydd o fudd i iechyd yn y dyfodol.

Cymdeithas sy’n galluogi pobl i gyflawni eu potensial ni waeth beth fo’u cefndir neu eu hamgylchiadau (gan gynnwys eu cefndir a’u hamgylchiadau cymdeithasol-economaidd).

Cymunedau atyniadol, hyfyw a diogel sydd â chysylltiadau da.

Cymdeithas sy’n hyrwyddo ac yn gwarchod diwylliant, treftadaeth a’r Gymraeg ac sy’n annog pobl i gyfranogi yn y celfyddydau, a chwaraeon a gweithgareddau hamdden.

Cenedl sydd, wrth iddi wneud unrhyw beth i wella llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Cymru, yn ystyried a allai gwneud peth o’r fath gyfrannu’n gadarnhaol at lesiant byd-eang.

 

Mae’r Ddeddf yn cynnig fframwaith ar gyfer gwneud gwell penderfyniadau trwy sicrhau fod cyrff cyhoeddus yn gweithio mewn ffyrdd penodol:

 • Edrych i’r tymor hir
 • Helpu atal problemau rhag digwydd yn y lle cyntaf neu waethygu
 • Ymagwedd integredig
 • Gweithio ar y cyd gyda’n partneriaed a chymunedau, ac
 • Ystyried a chynnwys pobl o bob oed

O ganlyniad i hyn bydd cyrff cyhoeddus yn gweithio i’r ‘egwyddor datblygu gynaliadwy’ - sicrhau bod anghenion y presennol yn cael eu diwallu heb amharu ar allu cenedlaethau’r dyfodol i ddiwallu eu hanghenion eu hunain. Bydd angen i gyrff cyhoeddus sicrhau, wrth iddynt wneud eu penderfyniadau, eu bod yn ystyried yr effaith posib ar bobl wrth iddynt fyw eu bywydau dydd i ddydd yng Nghymru yn y dyfodol.

Yn ogystal, mae’r Ddeddf yn sefydlu Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ym mhob ardal awdurdod lleol yng Nghymru.

Pam cymryd rhan?

Rydym eisiau cynnwys gymaint o bobl ag sy’n bosib wrth osod ein hamcanion llesiant ac wrth gyflawni’r nodau llesiant. Rydym eisiau i bawb fod yn rhan o’r broses er mwyn sicrhau fod y gwaith rydym yn ei wneud a’r gwasanaethau rydym yn eu darparu yn cwrdd â gofynion ein trigolion. Byddwn yn ceisio ymgysylltu gyda phoblogaeth gyfan Sir Gâr er mwyn adlewyrchu ein cymunedau amrywiol a sicrhau ein bod yn clywed pob safbwynt. Mae angen i chi ddweud wrthym ble gallwn wella fel eich bod chi’n elwa o wasanaethau cyhoeddus effeithiol ac effeithlon. Cymerwch ran!

 

 

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Gâr...

Cyngor Sir Gâr Cwmni Adsefydlu Cymunedol Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol Yr Adran Gwaith a Phensiynau Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed Powys Coleg Sir Gâr Llywodraeth Cymru Cyngor Celfyddydau Cymru
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda Heddlu Dyfed Powys Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru Cyfoeth Naturiol Cymru Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Gâr Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog