Cyfarfod BGC 16/11/17

Cyfarfod BGC 16/11/17

Dydd Iau 16 Tachwedd 2017

 

Mae'r agenda, cofnodion a blaendudalennau ar gael yn Gymraeg.

Agenda (.pdf,344kb)

  1. Croeso ac Ymddiheuriadau
  2. Cofnodion a Materion yn Codi: 14 Medi 2017 (.pdf,415kb)
  3. Gohebiaeth
  4. Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol - diweddariad ar strategaeth rhanbarthol ar y cyd (.pdf,503kb)
  5. Credyd Cynhwysol cyflwyno gwasanaeth llawn Mawrth 2018 
  6. Making Every Contact Count: project proposal (.pdf,575kb)
  7. Canllaw Craffu BGC (.pdf,234kb)
  8. Diweddariad ynghylch Ffrydiau Gwaith (.pdf,371kb)
  9. Rhaglen Waith y BGC a diweddariad Cyfathrebu
  10. Unrhyw Fater Arall
16/11/2017 00:00:00

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Gâr...

Cyngor Sir Gâr Cwmni Adsefydlu Cymunedol Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol Yr Adran Gwaith a Phensiynau Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed Powys Coleg Sir Gâr Llywodraeth Cymru Cyngor Celfyddydau Cymru
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda Heddlu Dyfed Powys Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru Cyfoeth Naturiol Cymru Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Gâr Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog