#CyfnewidSyniadau - Arolwg Amcanion Llesiant

#CyfnewidSyniadau - Arolwg Amcanion Llesiant

Pam yr ydym yn ymgynghori?

Hoffwn cael eich mewnbwn i helpu siapio’r gweithgareddau byr-tymor, tymor canolig a hirdymor sydd angen er mwyn cyfrannu at wireddu’r 4 amcan llesiant.

  • Arferion Iach
  • Cysylltiadau Cadarn
  • Ymyrraeth Gynnar
  • Pobl a Llefydd Llewyrchus

Defnyddir y wybodaeth a gesglir i ddatblygu Cynllun Llesiant a fydd yn dweud sut y byddwn yn cydweithio i wella llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Sir Gâr.

Dyma’r cam nesaf mewn cyfnod ymgynghori parhaus ynghylch y Sir Gâr a Garem. Rydym eisoes wedi datblygu Amcanion Llesiant drafft ar gyfer y Cynllun, yn seiliedig ar yr Asesiad Llesiant Lleol. Mae canlyniadau’r ymgyrch ymgysylltu a gynhaliwyd y llynedd yn ogystal ag ymchwil helaeth arall wedi eu bwydo i mewn i'r asesiad sydd erbyn hyn wedi ei gyhoeddi.

Sut mae cyfrannu?

Anogir rhanddeiliad i gwblhau arolwg byr ar-lein.

12/07/2017 00:00:00

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Gâr...

Cyngor Sir Gâr Cwmni Adsefydlu Cymunedol Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol Yr Adran Gwaith a Phensiynau Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed Powys Coleg Sir Gâr Llywodraeth Cymru Cyngor Celfyddydau Cymru
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda Heddlu Dyfed Powys Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru Cyfoeth Naturiol Cymru Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Gâr Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog