Newyddion Sir Gâr

Beth yw Newyddion Sir Gâr?

Newyddion Sir Gâr yw'r unig bapur newydd yn y sir sy'n gwbl ddwyieithog. Mae'n cael ei gyhoeddi pedair gwaith y flwyddyn ac yn cael ei ddosbarthu am ddim i 83,500 o aelwydydd yn ogystal ag i ganolfannau gwasanaethau cwsmeriaid, llyfrgelloedd a chanolfannau hamdden, meddygfeydd, ysbytai ac atyniadau hamdden lleol.

Cynhyrchir y papur gan ein haelodau Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus.

A fyddai cyrraedd 80,000+ o aelwydydd o fantais i’ch busnes chi? Cysylltwch â ni i gael gwybodaeth am yr amrywiaeth o gyfleoedd marchnata sydd ar gael. E-bost: newyddionsirgar@sirgar.gov.uk neu ffoniwch 01267 224654.

Cynhyrchir Newyddion Sir Gâr heb gost drwy nawdd a hysbysebu.

Mae pob rhifyn yn costio £17,136 ar gyfartaledd i'w gynhyrchu a'i ddosbarthu.  Ar gyfartaledd, dyma'r costau:

  • Argraffu - £7,080
  • Dosbarthu = £10,056

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Gâr...

Cyngor Sir Gâr Cwmni Adsefydlu Cymunedol Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol Yr Adran Gwaith a Phensiynau Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed Powys Coleg Sir Gâr Llywodraeth Cymru Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda Heddlu Dyfed Powys Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru Cyfoeth Naturiol Cymru Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Gâr Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog