Cyfarfod BGC 15/12/2020

Cyfarfod BGC 15/12/2020

Dydd Mawrth 15 Rhagfyr 2020

Mae'r agenda, cofnodion a blaendudalennau ar gael yn Gymraeg.

Agenda (.pdf,179kb)

  1. Croeso ac Ymddiheuriadau
  2. Adroddiadau Blynyddol Cynghorau Tref a Chymuned (.pdf,138kb):
  3. Cofnodion a Materion yn codi:
  4. Diweddariad Cynllun Llesiant Sir Gâr a blaenoriaethau i'r dyfodol (.pdf,149kb):
  5. Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol
  6. Rhaglen Cymunedau Arloesi'r Economi Gylchol (.pdf,739kb)
  7. Unrhyw Fater Arall
15/12/2020 00:00:00

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Gâr...

Cyngor Sir Gâr Cwmni Adsefydlu Cymunedol Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol Yr Adran Gwaith a Phensiynau Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed Powys Coleg Sir Gâr Llywodraeth Cymru Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda Heddlu Dyfed Powys Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru Cyfoeth Naturiol Cymru Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Gâr Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog