Cyfarfod BGC 29/09/2020

Cyfarfod BGC 29/09/2020

Dydd Mawrth 29 Medi 2020

Mae'r agenda, cofnodion a blaendudalennau ar gael yn Gymraeg.

Agenda (.pdf,185kb)

  1. Croeso ac Ymddiheuriadau
  2. Adroddiadau Blynyddol Cynghorau Tref a Chymuned (.pdf,138kb):
  3. Cofnodion a Materion yn codi:
  4. Dadansoddiad Sgiliau o Effaith Covid-19 ar Sir Gâr 
  5. Rhaglen Kickstart
  6. Cyfoeth Naturiol Cymru - dyraniad arian ar gyfer prosiectau PSB (.pdf,370kb)
  7. Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol
  8. Cynllun Llesiant Sir Gâr - blaenoriaethau i'r dyfodol (.pdf,220kb)
  9. Cyfarfod Rhanbarthol PSB a RPB - 4 Tachwedd 2020
  10. Unrhyw Fater Arall

 

29/09/2020 00:00:00

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Gâr...

Cyngor Sir Gâr Cwmni Adsefydlu Cymunedol Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol Yr Adran Gwaith a Phensiynau Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed Powys Coleg Sir Gâr Llywodraeth Cymru Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda Heddlu Dyfed Powys Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru Cyfoeth Naturiol Cymru Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Gâr Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog