Cyfarfod BGC 04/05/2021

Cyfarfod BGC 04/05/2021

Dydd Mawrth 4 Mai 2021

Mae'r agenda, cofnodion a blaendudalennau ar gael yn Gymraeg.

Agenda (.pdf,183kb)

  1. Croeso ac Ymddiheuriadau
  2. Cofnodion a Materion yn codi:
  3. Deddf yr Amgylchedd (Cymru) - Dyletswydd Bioamrywiaeth a Chydnerthedd Ecosystemau / Partneriaeth Natur / Adroddiad o Gyflwr Adnoddau Naturiol
  4. Comisiynydd Pobl Hyn Cymru: Cymunedau Oed-gyfeillgar
  5. Diweddariad Cynllun Llesiant Sir Gâr:
  6. Hybiau Gwasanaeth Cyhoeddus Canol Dref
  7. Diweddariad Asesiad Llesiant (.pdf,1,958kb)
  8. Unrhyw Fater Arall

 

 

04/05/2021 00:00:00

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Gâr...

Cyngor Sir Gâr Cwmni Adsefydlu Cymunedol Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol Yr Adran Gwaith a Phensiynau Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed Powys Coleg Sir Gâr Llywodraeth Cymru Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda Heddlu Dyfed Powys Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru Cyfoeth Naturiol Cymru Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Gâr Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog