Cyfarfod BGC 15/07/2021

Cyfarfod BGC 15/07/2021

Dydd Iau 15 Gorffennaf 2021

Mae'r agenda, cofnodion a blaendudalennau ar gael yn Gymraeg.

Agenda (.pdf,175kb)

 1. Croeso ac Ymddiheuriadau
 2. Cynllun Adfer a Chyflawni Economaidd Sir Gâr (.pdf,932kb)
 3. Diweddariad Prosiect Pentre Awel Bargen Ddinesig Bae Abertawe
 4. Diweddariad Prosiect Seilwaith Digidol Bargen Ddinesig Bae Abertawe
 5. Cofnodion a Materion yn codi:
 6. Diweddariad Cynllun Llesiant Sir Gâr:
  • Prosiect Caffael Bwyd Cyhoeddus Cronfa Her Economi Sylfaenol
  • Prosiect Gwirfoddoli Cronfa Adfer Coronafeirws
  • Hybiau Gwasanaeth Cyhoeddus Canol Dref
  • Cynllun Gwaith (.pdf,172kb)
 7. Diweddariad Asesiad Llesiant (.pdf,3,519kb)
 8. Unrhyw Fater Arall
15/07/2021 00:00:00

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Gâr...

Cyngor Sir Gâr Cwmni Adsefydlu Cymunedol Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol Yr Adran Gwaith a Phensiynau Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed Powys Coleg Sir Gâr Llywodraeth Cymru Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda Heddlu Dyfed Powys Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru Cyfoeth Naturiol Cymru Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Gâr Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog