Cyfarfod BGC 15/12/2020

Cyfarfod BGC 15/12/2020

Dydd Mawrth 2 Chwefror 2021

Mae'r agenda, cofnodion a blaendudalennau ar gael yn Gymraeg.

Agenda (.pdf,181kb)

 1. Croeso ac Ymddiheuriadau
 2. Cofnodion a Materion yn codi:
 3. Cynllun Datblygu Asesiad Llesiant (.pdf,259kb)
 4. Diweddariad Cynllun Llesiant Sir Gâr:
 5. Ffocws blaenioraethau newydd - amlinelliad o'r trefniadau:
  • Bregusrwydd
  • Hybiau Gwasanaeth Cyhoeddus Canol Dref
 6. Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol
 7. Adroddiadau Blynyddol Cynghorau Tref a Chymuned (.pdf,137kb):
 8. Unrhyw Fater Arall
02/02/2021 00:00:00

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Gâr...

Cyngor Sir Gâr Cwmni Adsefydlu Cymunedol Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol Yr Adran Gwaith a Phensiynau Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed Powys Coleg Sir Gâr Llywodraeth Cymru Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda Heddlu Dyfed Powys Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru Cyfoeth Naturiol Cymru Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Gâr Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog