Cyfarfod BGC 24/11/21

Cyfarfod BGC 24/11/21

Dydd Mercher 24 Tachwedd 2021

Mae'r agenda, cofnodion a blaendudalennau ar gael yn Gymraeg.

Agenda (.pdf,155kb)

  1. Croeso ac Ymddiheuriadau
  2. Asesiad Llesiant Drafft Sir Gâr (.pdf,6,310kb)
  3. Cofnodion a Materion yn codi:
  4. Diweddariad Cynllun Llesiant Sir Gâr:
  5. Unrhyw Fater Arall

 

24/11/2021 00:00:00

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Gâr...

Cyngor Sir Gâr Cwmni Adsefydlu Cymunedol Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol Yr Adran Gwaith a Phensiynau Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed Powys Coleg Sir Gâr Llywodraeth Cymru Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda Heddlu Dyfed Powys Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru Cyfoeth Naturiol Cymru Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Gâr Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog