Cyfarfod BGC 29/09/2021

Cyfarfod BGC 29/09/2021

Dydd Mercher 29 Medi 2021

Mae'r agenda, cofnodion a blaendudalennau ar gael yn Gymraeg.

Agenda (.pdf,171kb)

  1. Croeso ac Ymddiheuriadau
  2. 10 Tref Gwledig
  3. Cynllun Gwydnwch Hinsawdd Castell Newydd Emlyn Rhagfyr 2020 (.pdf,3,408kb)
  4. Cynnig Ffyrdd Newydd o Weithio BGC ar gyfer Llandeilo (.pdf,253kb)
  5. Cofnodion a Materion yn codi:
  6. Diweddariad Cynllun Llesiant Sir Gâr:
  7. Diweddariad Asesiad Llesiant (.pdf,224kb)
  8. Unrhyw Fater Arall
29/09/2021 00:00:00

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Gâr...

Cyngor Sir Gâr Cwmni Adsefydlu Cymunedol Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol Yr Adran Gwaith a Phensiynau Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed Powys Coleg Sir Gâr Llywodraeth Cymru Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda Heddlu Dyfed Powys Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru Cyfoeth Naturiol Cymru Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Gâr Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog