Cyfarfod BGC 12/07/2022

Cyfarfod BGC 12/07/2022

Dydd Mawrth 12 Gorffennaf 2022

Mae'r agenda, cofnodion a blaendudalennau ar gael yn Gymraeg

 

Agenda (.pdf,179kb)

  1. Croeso ac Ymddiheuriadau
  2. Rhwydwaith Cyd-gynhyrchu
  3. Cyfleoedd Ariannu
  4. Cofnodion a Materion yn codi:
  5. Busnes cyfarfod gorfodol
  6. Adroddiad Blynyddol y BGC 2021/22 Drafft (.pdf,646kb)
  7. Amcanion Llesiant Drafft
  8. Datblydu Cynllun Llesiant
  9. Rhaglen Trawsnewid Integreiddio'r Blynyddoedd Cynnar Ebril 2022 (.pdf,211kb)
  10. Unrhyw Fater Arall

 

12/07/2022 00:00:00

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Gâr...

Cyngor Sir Gâr Cwmni Adsefydlu Cymunedol Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol Yr Adran Gwaith a Phensiynau Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed Powys Coleg Sir Gâr Llywodraeth Cymru Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda Heddlu Dyfed Powys Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru Cyfoeth Naturiol Cymru Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Gâr Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog