Cyfarfod BGC 28/09/2022

Cyfarfod BGC 28/09/2022

Dydd Mercher 28 Medi 2022

Mae'r agenda, cofnodion a blaendudalennau ar gael yn Gymraeg

 

Agenda (.pdf,178kb)

  1. Croeso, Cyflwyniadau ac Ymddiheuriadau
  2. Cyd-bwyllgor Corfforedig y De Orllewin
  3. Ffordd Newydd o Weithio Llandeilo - Y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus
  4. Cofnodion a Materion yn codi:
  5. Cynllun Lles 2023-28 (drafft)
  6. Unrhyw Fater Arall
28/09/2022 00:00:00

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Gâr...

Cyngor Sir Gâr Cwmni Adsefydlu Cymunedol Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol Yr Adran Gwaith a Phensiynau Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed Powys Coleg Sir Gâr Llywodraeth Cymru Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda Heddlu Dyfed Powys Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru Cyfoeth Naturiol Cymru Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Gâr Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog