Cyfarfod BGC 18/07/2023

Cyfarfod BGC 18/07/2023

Dydd Mawrth 18 Gorffennaf 2023

Cyfarfod wedi'i ganslo - eitemau oedd angen penderfyniad wedi'u cytuno trwy e-bost

Mae'r agenda, cofnodion a blaendudalennau ar gael yn Gymraeg

 

Agenda (.pdf,195kb)

 1. Croeso, Cyflwyniadau ac Ymddiheuriadau
 2. Diweddariad ar Adfywio Tyisha
 3. Model Cymdeithasol ar gyfer iechyd a Lles
 4. Cynllun Dysgu a Gwella Parhaus 2023-25 Llywodraeth Cymru ar gyfer Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol
 5. Cofnodion a Materion yn codi
 6. Ein Cynllun Llesiant: y camau nesaf (.pdf,394kb)
 7. Cynnig - Digwyddiad Gwytnwch Bwyd (.pdf,175kb)
 8. Unrhyw Fater Arall
 9. Cyfarfodydd y dyfodol
  • Dyddiad Medi / Hydref 2023 i'w gadarnhau - mewn person
  • 21 Tachwedd 2023 (10 am) - rhithiol

 

18/07/2023 00:00:00

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Gâr...

Cyngor Sir Gâr Cwmni Adsefydlu Cymunedol Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol Yr Adran Gwaith a Phensiynau Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed Powys Coleg Sir Gâr Llywodraeth Cymru Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda Heddlu Dyfed Powys Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru Cyfoeth Naturiol Cymru Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Gâr Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog