Cyfarfod BGC 28/02/2023

Cyfarfod BGC 28/02/2023

Dydd Mawrth 28 Chwefror 2023

Mae'r agenda, cofnodion a blaendudalennau ar gael yn Gymraeg

 

Agenda (.pdf,197kb)

  1. Croeso, Cyflwyniadau ac Ymddiheuriadau
  2. Cofnodion a Materion yn codi
  3. Diweddariad Cynllun Llesiant
  4. Datblygu Cynllun Ardal y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol
  5. Cefnogaeth Llywodraeth Cymru i Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus - cyllid rhanbarthol 2023-23 i 2025-26
  6. Unrhyw Fater Arall
  7. Cyfarfodydd y dyfodol
    • 25 Ebrill 2023 (2yp)
28/02/2023 00:00:00

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Gâr...

Cyngor Sir Gâr Cwmni Adsefydlu Cymunedol Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol Yr Adran Gwaith a Phensiynau Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed Powys Coleg Sir Gâr Llywodraeth Cymru Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda Heddlu Dyfed Powys Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru Cyfoeth Naturiol Cymru Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Gâr Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog