Y Bwrdd

Mae’r Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn sefydlu bwrdd statudol, a adnabyddir fel y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC), ym mhob ardal llywodraeth leol yng Nghymru. Mae’r BGC yn gasgliad o gyrff cyhoeddus sy’n gweithio ar y cyd i wella llesiant ein sir.

Mae hyn yn golygu bod angen i ni weithio ar y cyd i wella llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol ein hardal trwy weithio i gyflawni’r 7 nod Llesiant. Byddwn yn asesu cyflwr llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol ac yn cyhoeddi cynllun llesiant bydd yn gosod allan ein hamcanion lleol a’r camau byddwn yn cymryd er mwyn eu cyflawni.  Mae’n rhaid i ni ddilyn yr egwyddor datblygu gynaliadwy - sicrhau bod anghenion y presennol yn cael eu diwallu heb amharu ar allu cenedlaethau’r dyfodol i ddiwallu eu hanghenion eu hunain.

Ein pedwar aelod statudol yw:

Ein partneriaid eraill yw:

Mae gwybodaeth am ein holl gyfarfodydd a digwyddiadau ar gael ar ein tudalen ‘Cyfarfodydd’. Mae gan bob cyfarfod/digwyddiad adran lle mae croeso i chi gyflwyno cwestiynau yr hoffech i ni drafod ac ystyried.

Er mwyn gwneud cynnydd ar yr amcanion a nodir yn ein Cynllun Llesiant, rydym wedi sefydlu cyfres o Grwpiau Gweithredu a Phartneriaeth Cymunedau Mwy Diogel.

  • Amgylchedd Iach
  • Ymyrraeth Gynnar
  • Cysylltiadau Cadarn
  • Pobl a Llefydd Llewyrchus
  • Cymunedau Mwy Diogel

Pam cymryd rhan?

Rydym eisiau cynnwys gymaint o bobl ag sy’n bosib wrth osod ein hamcanion llesiant ac wrth gyflawni’r nodau llesiant. Rydym eisiau i bawb fod yn rhan o’r broses er mwyn sicrhau fod y gwaith rydym yn ei wneud a’r gwasanaethau rydym yn eu darparu yn cwrdd â gofynion ein trigolion. Byddwn yn ceisio ymgysylltu gyda phoblogaeth gyfan Sir Gâr er mwyn adlewyrchu ein cymunedau amrywiol a sicrhau ein bod yn clywed pob safbwynt. Mae angen i chi ddweud wrthym ble gallwn wella fel eich bod chi’n elwa o wasanaethau cyhoeddus effeithiol ac effeithlon.

Lawrlwytho:

Am fwy o fanylion ar ein diben, nod, rôl a chyfrifoldebau lawrlwythwch ein Hamodau Gorchwyl.

Cyhoeddwyd ein Asesiad Llesiant yn Ionawr 2018.

Cyhoeddwyd ein Cynllun Llesiant yn Mai 2018.

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Gâr...

Cyngor Sir Gâr Cwmni Adsefydlu Cymunedol Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol Yr Adran Gwaith a Phensiynau Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed Powys Coleg Sir Gâr Llywodraeth Cymru Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda Heddlu Dyfed Powys Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru Cyfoeth Naturiol Cymru Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Gâr Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog