Y Bwrdd

Mae’r Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn sefydlu bwrdd statudol, a adnabyddir fel y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC), ym mhob ardal llywodraeth leol yng Nghymru. Mae’r BGC yn gasgliad o gyrff cyhoeddus sy’n gweithio ar y cyd i wella llesiant ein sir.

Mae hyn yn golygu bod angen i ni weithio ar y cyd i wella llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol ein hardal trwy weithio i gyflawni’r 7 nod Llesiant. Byddwn yn asesu cyflwr llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol ac yn cyhoeddi cynllun llesiant bydd yn gosod allan ein hamcanion lleol a’r camau byddwn yn cymryd er mwyn eu cyflawni.  Mae’n rhaid i ni ddilyn yr egwyddor datblygu gynaliadwy - sicrhau bod anghenion y presennol yn cael eu diwallu heb amharu ar allu cenedlaethau’r dyfodol i ddiwallu eu hanghenion eu hunain.

Ein pedwar aelod statudol yw:

Ein partneriaid eraill yw:

Mae gwybodaeth am ein holl gyfarfodydd a digwyddiadau ar gael ar ein tudalen ‘Cyfarfodydd’. Mae gan bob cyfarfod/digwyddiad adran lle mae croeso i chi gyflwyno cwestiynau yr hoffech i ni drafod ac ystyried.

Er mwyn gwneud cynnydd ar yr amcanion a nodir yn ein Cynllun Llesiant, rydym wedi sefydlu cyfres o Grwpiau Gweithredu a Phartneriaeth Cymunedau Mwy Diogel.

  • Amgylchedd Iach
  • Ymyrraeth Gynnar
  • Cysylltiadau Cadarn
  • Pobl a Llefydd Llewyrchus
  • Cymunedau Mwy Diogel

Pam cymryd rhan?

Rydym eisiau cynnwys gymaint o bobl ag sy’n bosib wrth osod ein hamcanion llesiant ac wrth gyflawni’r nodau llesiant. Rydym eisiau i bawb fod yn rhan o’r broses er mwyn sicrhau fod y gwaith rydym yn ei wneud a’r gwasanaethau rydym yn eu darparu yn cwrdd â gofynion ein trigolion. Byddwn yn ceisio ymgysylltu gyda phoblogaeth gyfan Sir Gâr er mwyn adlewyrchu ein cymunedau amrywiol a sicrhau ein bod yn clywed pob safbwynt. Mae angen i chi ddweud wrthym ble gallwn wella fel eich bod chi’n elwa o wasanaethau cyhoeddus effeithiol ac effeithlon.

Lawrlwytho:

Am fwy o fanylion ar ein diben, nod, rôl a chyfrifoldebau lawrlwythwch ein Hamodau Gorchwyl.

Cyhoeddwyd ein Asesiad Llesiant yn Ionawr 2018.

Cyhoeddwyd ein Cynllun Llesiant yn Mai 2018.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf cofrestrwch ar gyfer ein llythyr newyddion!


Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Gâr...

Cyngor Sir Gâr Cwmni Adsefydlu Cymunedol Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol Yr Adran Gwaith a Phensiynau Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed Powys Coleg Sir Gâr Llywodraeth Cymru Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda Heddlu Dyfed Powys Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru Cyfoeth Naturiol Cymru Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Gâr Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog