Byddwch yn rhan o'r sgwrs yn Sir Gâr

Cofrestrwch er mwyn derbyn gwybodaeth a diweddariadau


Beth ydyn ni'n gwneud yn Sir Gâr?

Y Sir Gâr a Garem - cyhoeddi Cynllun Llesiant Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC) Sir Gâr ar gyfer 2023-28

Dyma'r ail Gynllun Llesiant i ni ei gynhyrchir ers cyflwyno Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015. Mae'r Ddeddf yn gofyn i gyrff y sector cyhoeddus ddod at ei gilydd fel BGC ar gyfer eu hardaloedd lleol.

Mae'r Cynllun Llesiant Lleol yn nodi sut y bydd y Bwrdd yn cydweithio i wella lles economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol ein sir am y pum mlynedd nesaf. Mae’n adeiladu ar ddarn manwl o waith coladu a dadansoddi drwy’r Asesiad Lles lleol a’r gweithgarwch ymgysylltu gyda chymunedau a rhanddeiliaid ar draws ein sir.

Mae’r Cynllun Llesiant Lleol 2023-2028 yn cynnwys yr Amcanion Llesiant canlynol:

Edrychwn ymlaen at y bennod nesaf o gydweithio a chyd-gynhyrchu, a hynny ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

Yn unol â’n cyfrifoldeb statudol, rydym yn cyhoeddi y Cyngor a dderbyniwyd gan Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol.

 

Asesiad Llesiant Lleol

Mae'r Asesiad Llesiant Lleol yn ofyniad statudol o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015. Mae'n seiliedig ar ddata, tystiolaeth ac adborth gan ein trigolion a'n rhanddeiliaid ar yr hyn sy'n bwysig i'n cymunedau o ran Lles.

Dyma'r ail Asesiad rydym wedi ei gynhyrchu ers cyflwyno'r Ddeddf. Mae'r Asesiad yn darparu'r sylfaen dystiolaeth ar gyfer y Cynllun Llesiant Lleol, a fydd yn pennu'r hyn y byddwn yn ei wneud dros y 5 mlynedd nesaf i wella lles pobl a chymunedau yn y Sir.

Cymeradwywyd Asesiad Llesiant Lleol Sir Gaerfyrddin ar ddechrau mis Mawrth 2022. Cefnogir yr Asesiad gan ddogfennau manwl, sy’n cynnwys Dadansoddiad yr Amgylchedd a Newid Hinsawdd a'r proffiliau Lles Ardal Gymunedol.

  1. Asesiad Lles (.pdf,6,127kb)
  2. Adroddiad Ymgynghori a Chynnwys (.pdf,3,155kb)
  3. Asesiad Llesiant Sir Gâr - data (.pdf,444kb)
  4. Amgylchedd a Newid Hinsawdd (.pdf,1,213kb)
  5. Proffiliau Lles Ardal Gymunedol (.pdf,3,449kb)
  6. Astudiaethau achos (.pdf,166kb)

 

Asesiad Llesiant Sir Gâr 2017 a Cynllun 2018-2023

Un o'r tasgau cyntaf i'r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus oedd cynnal Asesiad Llesiant yn Sir Gâr. Rydym wedi gwneud hyn mewn partneriaeth gyda Cheredigion a Sir Benfro er mwyn sicrhau dull cyson ar draws ardal Hywel Dda.

Mae Asesiad Llesiant Sir Gâr 2017 yn amlinellu beth mae llesiant yn ei olygu yn y Sir, a’r hyn fyddai llesiant yn ei olygu yn y dyfodol pe bai trigolion a chymunedau Sir Gâr yn cael eu dymuniad.  Mae’r asesiad yn ymchwilio materion allweddol sy'n cael effaith gadarnhaol a/neu negyddol ar lesiant ac yn darparu gorolwg a dealltwriaeth sylfaenol o natur a lefelau llesiant yn Sir Gâr.  Mae’r asesiad cychwynnol hwn yn cynnig sylfaen y byddwn yn adeiladu arno i greu dealltwriaeth lawnach o lesiant i’n trigolion a chymunedau wrth symud ymlaen.

Yn dilyn ystyrieth o ganfyddiadau'r Asesiad Llesiant a'r digwyddiadau ymgysylltu, datblygwyd Cynllun Llesiant Sir Gâr Drafft.  Gwahoddwyd y safbwyntiau ar y cynllun drafft yn ystod cyfnod ymgynghori a ddaeth i ben ar 3 Ionawr 2018.  Fe wnaethom ystyried yr Adroddiad Ymgynghori ac Ymgysylltu a ysgrifennwyd yn dilyn dadansoddiad o'r holl ymatebion a dderbyniwyd a gwnaed newidiadau i'r Cynllun drafft.

Cymeradwywyd Cynllun Llesiant Sir Gâr ar 2 Mai 2018.  Bydd y Cynllun hwn yn amlinellu sut y byddwn yn gweithio mewn partneriaeth i fynd i’r afael â rhai o’r materion allweddol sy’n effeithio ar lesiant trigolion a chymunedau’r Sir.

 

Adroddiadau Blynyddol

2018-19

2019-20

2020-21

2021-22

 

Sir Gâr llewyrchus
Sir Gâr llewyrchus

Cymdeithas arloesol, gynhyrchiol, carbon isel sy’n cydnabod y terfynau sydd ar yr amgylchedd byd-eang ac sydd, o ganlyniad, yn defnyddio adnoddau mewn modd effeithlon a chymesur (gan gynnwys gweithredu ar newid yn yr hinsawdd); ac sy’n datblygu poblogaeth fedrus ac addysgedig mewn economi sy’n cynhyrchu cyfoeth ac yn cynnig cyfleoedd cyflogaeth, gan ganiatáu i bobl fanteisio ar y cyfoeth a gynhyrchir drwy gael gafael ar waith addas.

Sir Gâr gydnerth
Sir Gâr gydnerth

Cenedl sy’n cynnal ac yn gwella amgylchedd naturiol bioamrywiol gydag ecosystemau iach gweithredol sy’n cynnal cydnerthedd cymdeithasol, economaidd ac ecolegol ynghyd â’r gallu i addasu i newid (er enghraifft newid yn yr hinsawdd).

Sir Gâr iachach
Sir Gâr iachach

Cymdeithas lle mae llesiant corfforol a meddyliol pobl cystal â phosibl a lle deellir dewisiadau ac ymddygiadau sydd o fudd i iechyd yn y dyfodol.

Sir Gâr sy'n fwy cyfartal
Sir Gâr sy'n fwy cyfartal

Cymdeithas sy’n galluogi pobl i gyflawni eu potensial ni waeth beth fo’u cefndir neu eu hamgylchiadau (gan gynnwys eu cefndir a’u hamgylchiadau cymdeithasol-economaidd).

Sir Gâr o gymunedau cydlynus
Sir Gâr o gymunedau cydlynus

Cymunedau atyniadol, hyfyw a diogel sydd â chysylltiadau da.

Sir Gâr a diwylliant bywiog lle mae'r Gymraeg yn ffynnu
Sir Gâr a diwylliant bywiog lle mae'r Gymraeg yn ffynnu

Cymdeithas sy’n hyrwyddo ac yn gwarchod diwylliant, treftadaeth a’r Gymraeg ac sy’n annog pobl i gyfranogi yn y celfyddydau, a chwaraeon a gweithgareddau hamdden.

Sir Gâr sy'n gyfrifol ar lefel fyd-eang
Sir Gâr sy'n gyfrifol ar lefel fyd-eang

Cenedl sydd, wrth iddi wneud unrhyw beth i wella llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Cymru, yn ystyried a allai gwneud peth o’r fath gyfrannu’n gadarnhaol at lesiant byd-eang.

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Gâr...

Cyngor Sir Gâr Cwmni Adsefydlu Cymunedol Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol Yr Adran Gwaith a Phensiynau Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed Powys Coleg Sir Gâr Llywodraeth Cymru Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda Heddlu Dyfed Powys Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru Cyfoeth Naturiol Cymru Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Gâr Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog